Photography Sonya Stefan & Alain Lefebvre by Guillaume Vallée

Sonya Stefan & Alain Lefebvre

Photo by Sonya Mladenova